2023-12-14 08:54Bloggpost

Vad är aktiva åtgärder?

Två händer håller post-it lappar där det står "To do", "Doing" och "Done"

Aktiva åtgärder ger systematik i mångfalds- och inkluderingsarbetet. Utgångspunkten är de mänskliga rättigheterna. Målet är att alla medarbetare är inkluderade oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller någon av de andra sju diskrimineringsgrunderna.

Det är organisationsövergripande och omfattar viktiga delar som rekrytering, jargong och trakasserier. Modellen är förebyggande och har samma fyra steg som systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Men istället för att förebygga arbetsmiljörisker, så är syftet att förebygga risker för lika rättigheter och hinder för lika möjligheter.

Om ni vill att arbetet ska ge effekt, så ska det integreras i kärnverksamheten. HR kan ge stöd, men det ska inte bli en papperstiger vid sidan av.

Aktiva åtgärder är ett lagkrav som ibland kan kännas lite för stort: Var ska vi börja? Hur får vi tid? Hur får vi med alla på tåget?

 

Några tips:

Börja litet. Låt ledningen ta ansvaret och visa riktningen, så är det lättare att få med alla på tåget. Starta med en utbildning om aktiva åtgärder för att få en gemensam grund och riktning framåt. Formulera varför aktiva åtgärder är viktigt för just er organisation.

Läs mer om vårt arbete för mångfald och inkludering


Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Jerk Elmén
Processledare
Jerk Elmén