2022-12-12 12:46Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen: slöjförbud i skolan är olagligt

Ung kvinna med hijab blickar ut över en sjö

Det finns inget stöd i lag för kommuner att införa beslut som förbjuder huvudduk och liknande plagg i kommunala förskolor och grundskolor, meddelade Högsta förvaltningsdomstolen den 8 december 2022. Domstolen har prövat två mål som rör Skurups och Staffanstorps kommun.

Johanna Ingemarsson, verksamhetschef och jurist på Malmö mot diskriminering, kommenterar:

Slöjförbudet gäller grundläggande rättighetslagstiftning. Domslutet är viktigt inte enbart för de som bor i Skurup och Staffanstorp, utan rent principiellt för alla i Sverige. Högsta instans sätter nu ner foten och säger att kommuner inte har laglig rätt att inskränka grundläggande fri- och rättigheter.” säger Johanna Ingemarsson.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att religionsfriheten, så som den kommer till uttryck i regeringsformen, endast skyddar rätten att utöva sin religion. Uttryck för religionstillhörighet, som att bära huvudduk och liknande klädesplagg, omfattas dock av yttrandefriheten. I praktiken krävs det alltså att Sveriges grundlag förändras innan liknande inskränkningar i yttrandefriheten på kommunal nivå kan tillåtas.

Den genomsnittlige kommuninvånaren har inte tillgång till de juridiska kunskaper eller det kontaktnätverk som krävs för att göra överklagande av dessa slag. Malmö mot Diskriminering kunde bistå i detta fall genom att koppla in en sakkunnig som genom ett rättsligt utlåtande säkerställde att förvaltningsrättens beslutsunderlag blev väl underbyggt. Kammarrätten dömde sedan i enlighet med förvaltningsrätten. Nu ser vi domslutet från högsta instans som också fastslår att kommunernas beslut saknar stöd i svensk rätt.” säger Johanna Ingemarsson.

Bakgrund

I december 2019 beslutade Skurups kommun att införa ett slöjförbud. Bakgrunden till beslutet var en motion framlagd av Sverigedemokraterna. Motionen innebar att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg med syfte att dölja elever och personal inte skulle vara tillåtna i Skurups förskolor och grundskolor. Tidigare samma år hade Staffanstorps kommun beslutat att kommunen inte accepterade huvudduk på barn i för- och grundskola upp till sjätte klass.

Genom kontakt med skolelever och skolpersonal i Skurup som berördes direkt av beslutet, fick Malmö mot Diskriminering höra hur kommunens agerande skapade otrygghet och direkta trakasserier i skolan. Till exempel genom att elever skrek åt sina klasskamrater med slöja att de skulle ta av sig den, för att det nu blivit en lag.

Samma dag som Skurups kommun meddelade beslutet om slöjförbud tog en Skurupsbo kontakt med Malmö mot Diskriminering för rådgivning om hur det var möjligt att agera mot beslutet. Samtidigt hjälpte en advokat i Stockholm två Skurupsbor att överklaga beslutet. Att överklaga ett kommunalt beslut är en förvaltningsrättslig process, och inte något som ligger inom Malmö mot Diskriminerings kärnområde. Det vi kunde göra var att bidra med vårt kontaktnät. Vi tog kontakt med en rättslig expert på området, Lena Svenaeus, som ville hjälpa till. Hon skrev ett rättsutlåtande till stöd för att kommunens beslut var olagligt och i strid med grundläggande mänskliga rättigheter.  Vi kopplade även ihop Lena med advokaten som drev målet.

Sverige är ett av världens högst rankade länder i fråga om jämställdhet mellan könen. […] Jämställdhet i vårt land bygger på att rättigheter och diskrimineringsförbud är knutna till den individ som missgynnas på grund av sitt kön ofta i kombination med etnisk tillhörighet och religion. Det är med andra ord enskilda elever och enskilda lärare som har rätt att ställa krav på att skolan ska skydda dem mot diskriminering på grund av religion. Det är skolans roll och skyldighet att främja deras rättigheter. […] Jämställdhet är inget abstrakt begrepp som kan omtolkas av invandrarkritiska politiker och med maktspråk påtvingas flickor och kvinnor.” Lena Svenaeus, utdrag ur rättsutlåtande.

 

Länkar
 
Vårt projekt Aktion som metod:
 
Vår bok Aktion mot diskriminering:


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till enskilda som blivit utsatta för diskriminering. På uppdrag av organisationer och företag processleder vi personalgrupper i aktivt åtgärdsarbete för att förebygga diskriminering. I samverkan med arbetsplatser, skolor, universitet och myndigheter tar vi fram kunskap och praxis i jämlikhetsarbetet. Vi är en frekvent anlitad utbildare i diskrimineringslagen.


Kontaktpersoner

Karin Henrikz
Jurist
Karin Henrikz