2023-09-29 07:21Nyheter

NEJ till kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd

En handflata som visar stopp. I bakgrunden syns ett bortvänt ansikte.

Vi har tillsammans med fjorton andra antidiskrimineringsbyråer skrivit ett remissvar på utredningen "Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd". 

I utredningen föreslås att det ska införas ett krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

Vi avstyrker förslaget i sin helhet. Detta gör vi eftersom:

1. Det saknas empiriskt stöd för att kunskapskrav leder till ökad integration
2. Det finns empiriskt stöd för att kunskapskrav leder till exkludering och diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna funktionsnedsättning, kön och ålder
3. Det finns behov av att istället stärka existerande språk- och samhällsutbildningar
4. Stärkt arbete mot diskriminering har större positiva effekter i samhället
 
Det framgår i utredningens redovisning av aktuell forskning på området att förslaget med stor sannolikhet kommer att leda till exkludering, diskriminering samt att det saknas empiri som talar för att språkkrav ökar motivationen eller förmågan att lära sig ett nytt språk. Frågan är varför ett lagförslag som enligt utredningen sannolikt inte får några positiva - eller i värsta fall direkt kontraproduktiva konsekvenser - ska genomföras?
 
Med hänsyn till problemen i Sverige gällande segregation, exkludering och att allt fler människor utsätts för diskriminering är det av avgörande vikt att lagstiftaren vidtar åtgärder för att främja inkludering i samhället som är baserade på kunskap och tydliga indikationer på att förslagen kommer att få en positiv effekt. Det är vidare avgörande att lagstiftaren avhåller sig från att anta lagförslag som i bästa fall enbart är symboliska och i värsta fall direkt kontraproduktiva.
 
 
Bakom remissvaret står:
Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
Byrån mot diskriminering i Östergötland
Civil Rights Defenders
Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Diskrimineringsbyrån Humanitas
Malmö mot Diskriminering
Rättighetscentrum Dalarna
Rättighetscentrum Halland
Rättighetscentrum Västerbotten
Rättighetscentrum Norrbotten
Örebro Rättighetscenter
 


Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte