2022-12-09 13:51Nyheter

Ny bok: Diskriminering inom vården

Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård, från princip till praktik. Av Filippa Swanstein och Karin Henrikz.Diskrimineringslagen inom hälso- och sjukvård.

Hej Filippa Swanstein och Karin Henrikz! 

Idag är det boksläpp för er andra bok, om diskrimineringslagen i princip och praktik - nu med fokus på vården.

Filippa, du är verksamhetschef för funktionsstöd i Ängelholms kommun och var Malmö mot Diskriminerings första verksamhetschef, vem riktar sig boken till?

Boken riktar sig i grunden till alla som är eller är på väg att bli yrkesverksamma inom hälso - och sjukvårdssektorn alternativt arbetar med omsorg som tangerar dessa områden. Den riktar sig också såklart till den som är intresserad av rättighetsfrågor i allmänhet och dess koppling till hälso - och sjukvården i synnerhet. 

Filippa Swanstein

Filippa Swanstein

Karin, du är jurist och vice verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering, varför behövs boken?

Vården ska vara men är inte jämlik. Som i alla delar av samhället förekommer diskriminering inom vården. Den drabbar både medarbetare och patienter. Diskriminering inom vården blir dock särskilt allvarlig då konsekvenserna potentiellt är stora. Att inte utsättas för diskriminering och att bli bemött med värdighet, både som medarbetare och patient, handlar i slutändan om rätten till hälsa och liv. Frågor om diskriminering är dock ofta komplexa och juridiken är snårig. Ofta efterfrågas stöd när konkreta situationer inträffar, denna bok utgör ett sådant stöd.   

Karin Henrikz

Karin Henrikz

Vi som jobbar mycket med diskrimineringslagen vet att den ibland kan uppfattas som ett hån, då den kan vara som ett nålsöga. Det vill säga i många händelser som vi i vardagen upplever som diskriminerande, så gäller helt enkelt inte lagens skydd. Kan du ge något exempel på svårigheter då det kommer till diskriminering inom hälso- och sjukvården och något exempel där lagen faktiskt gått att applicera?

Som jurist med mål att ge individer upprättelse i domstol så finns det en särskild svårighet med ärenden som rör diskriminering inom vården och det är något förenklat sekretessen. Diskriminering handlar ofta om jämförelser, hur någon behandlades i jämförelse med en annan. Ibland kan en ana att diskriminering påverkat bedömningar inom vården, men pågrund av sekretess är det svårt att jämföra det ens egen klient råkat ut för med någon annan, speciellt om det saknas rutiner. Vården är också en speciell arbetsplats som kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande vilket i sig ökar risken för kränkningar och diskriminering både mellan kollegor och mellan vårdpersonal och patienter. 

 

Ett fall som fått framgång i domstol var det mycket tragiska fall som inträffade i Västra götaland där en person miste livet, troligen på grund av en feldiagnostisering till följd av fördomar kring att vissa grupper av människor överdriver sina symptom. Detta är en vanlig föreställning i vården och ärendet belyser på ett mycket tydligt sätt de ödesdigra konsekvenser den typen av fördomar kan ha i praktiken. En tydlig lärdom av detta fall är vikten av rutiner och att dessa följs i alla lägen och vikten av att vårdpersonal reflekterar över de fördomar de bär på, utmanar dem och inte låter dem få genomslag i handling. 

 

Boken kan beställas via StudentlitteraturOm Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till enskilda som blivit utsatta för diskriminering. På uppdrag av organisationer och företag processleder vi personalgrupper i aktivt åtgärdsarbete för att förebygga diskriminering. I samverkan med arbetsplatser, skolor, universitet och myndigheter tar vi fram kunskap och praxis i jämlikhetsarbetet. Vi är en frekvent anlitad utbildare i diskrimineringslagen.


Kontaktpersoner

Karin Henrikz
Jurist
Karin Henrikz
Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte