2017-09-15 14:03Nyheter

Remissvar “Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87)

Malmö mot Diskriminering (MmD) är en av remissinstanserna till utredningen Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Enligt kommittédirektivet för utredningen (Dir. 2014:10) ska den särskilda utredaren föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Enligt direktivet framgår också att syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter.

Utredningen är efterfrågad och emotsedd av oss på MmD. Vi tycker därför att det är väldigt olyckligt att utredningen inte motsvarar våra förväntningar. Vi ser inte heller att utredningen svarar upp mot sitt syfte och vi kan inte se hur utredningen och dess förslag och analyser varken ger ett bättre skydd mot diskriminering eller ger ökade möjligheter för individer att ta till vara sina rättigheter. Vi saknar även ett svar i utredningen kring hur arbetet för att motverka den strukturella diskrimineringen ska stärkas.

Vi vill innan vi går vidare i dessa delar också beklaga att de förslag som ges, ur ett barnrättsperspektiv, direkt och indirekt innebär en försämring av barns möjligheter till upprättelse. Detta dels genom att ideella organisationers talerätt försvinner för ärenden rörande skolregerad verksamhet med lagda förslag, dels genom att ärende rörande skollagsreglerad verksamhet helt föreslås undantas från prövningar av den föreslagna nämnden mot diskriminering. Detta samtidigt som en ändring av preskriptionsreglerna gällande skolreglerad verksamhet innebär att de allra minsta barnen inte kommer ha möjlighet att få sin sak prövad om föräldrarna inte ger medgivande till detta. Med anledning av ovan önskar MmD föreslå följande:

  1. att en ny utredning tillsätts gällande ett stärkt skydd mot diskriminering. I denna utredning bör det tas en tydligare utgångspunkt i den utsatta individens situation. Därtill bör civilsamhället och andra aktörer som arbetar professionellt med antidiskriminering också få bidra med kunskaper och erfarenheter som underlag till utredningen och de förslag som läggs fram.
  2. att förslaget i kap. 12.3.2 i utredningen gällande det statliga stödet till antidiskrimineringsbyråerna genomförs skyndsamt då behovet av lokala och regionala resurser är stort redan idag.

Malmö mot Diskriminerings svar på utredningen finns i sin helhet här: Bättre skydd mot diskriminering – Svar från Malmö mot Diskriminering


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot diskriminering – MmD – är Skånes största antidiskrimineringsbyrå Vi finns till för dig som bor i Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Vi ger dig gratis råd och stöd om du blivit utsatt för diskriminering.