2024-02-22 11:02Nyheter

Remissvar: Nya statliga medel krävs för effektiva barnrättsbyråer

Barn som lyfter sina händer i ett klassrum

Sexton av landets antidiskrimineringsbyråer har skickat ett remissvar till den statliga utredningen ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen” (SOU 2023:40).

Sammanfattningsvis är vi mycket positiva till delförslaget att inrätta lokala barnrättsbyråer för att stärka barns möjligheter att utkräva sina rättigheter, det vill säga, få access to justice. Vi understryker dock att framgången för barnrättsbyråerna starkt beror på anpassningar i finansieringsstrategin. Detta för att säkerställa stabilitet. Vi efterlyser också ett förtydligande av vad uppdraget faktiskt innebär. Detta skriver vi utifrån vårt perspektiv som antidiskrimineringsbyråer med ett liknande uppdrag som det som föreslås för barnrättsbyråerna (att erbjuda rådgivning till individer) och erfarenhet av att verka med begränsade ekonomiska resurser.

Nya statliga medel måste tillföras

Vi ser en stor brist i att föreslaget inte innehåller en realistisk och långsiktig plan för hur barnrättsbyråerna ska finansieras. Utredningen föreslår att byråerna ska finansieras genom det befintliga statsbidraget på ungefär 20 miljarder kronor som staten årligen fördelar till alla civilsamhällets organisationer. Risken är därmed stor att barnrättsbyråerna inrättas på bekostnad av andra civilsamhällesorganisationer som arbetar för att stärka rättigheterna för utsatta grupper. Det är vår mening att staten i stället bör tillskjuta nya medel för att finansiera barnrättsbyråerna.

Det behövs också en djupare analys av vilka civilsamhällesorganisationer som redan gör ett liknande arbete för att stärka rättigheterna för utsatta grupper i samhället, och hur deras kompetens kan användas när barnrättsbyråerna inrättas.

Läs hela remissvaret här: https://www.regeringen.se/contentassets/d30f7174be044e6b893db616dd4b62a8/sveriges-antidiskrimineringsbyraer.pdf

 

Bakom remissvaret står: 

Antidiskrimineringsbyrån Agera Värmland

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd

Antidiskrimineringsbyrån Sydost

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Antidiskrimineringsbyrån Väst

Byrån mot Diskriminering i Östergötland

Diskrimineringsbyrån Gävleborg

Malmö mot Diskriminering

Rättighetscentrum Dalarna

Rättighetscentrum Halland

Rättighetscentrum Norrbotten

Rättighetscentrum Västerbotten 

Örebro Rättighetscenter  Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda utan kostnad. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser, vi utbildar i diskrimineringslagen och vi agerar mot diskriminering. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte