2022-09-09 05:00Pressmeddelande

Beslut från JK: Tulltjänstemän kränkte resenär

Foto: ett tåg kör in vid perrongen på Malmö C.Foto: ett tåg kör in vid perrongen på Malmö C.

Justitiekanslern, JK, beslutar att Tullverket skall betala ett skadestånd på 10 000 kronor till en tågresenär som blev stoppad av tulltjänstemän för kontroll och integritetskänslig kroppsvisitering. Händelsen anmäldes till JK av resenären, med stöd av Malmö mot Diskriminering.

Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot Diskriminering och resenärens ombud säger:

Upplevelsen att bli utsatt för etnisk profilering från polis, tull och vakter är tyvärr vanlig i Sverige och något vi får mycket frågor kring. I det här fallet är det tydligt att tulltjänstemännen gått över sina befogenheter och utsatt en enskild person för en integritetskränkning.

Resenären, som var på väg mot Luleå, var den enda icke-vita personen i tågkupén. Efter att ha valts ut av tulltjänstemännen fick han gå av tåget och följa med till Tullverkets lokal på tågstationen där han fick svara på frågor samt klä av sig naken för en så kallad ytlig kroppsbesiktning. Inga föremål påfanns och tulltjänstemännen släppte mannen, vars tåg då redan hade gått.

JK konstaterar i beslutet att tulltjänstemännen inte hade grund för att stoppa resenären och inte heller hade grund för att utföra kroppsvisiteringen. Resenären hade tågbiljett som visade att han rest från Ystad till Malmö den aktuella morgonen. Tullverket kunde inte uppvisa någon dokumentation till grund för varför de hade anledning att tro att resenären var inresande från utlandet. JK konstaterar därmed att Tullverkets genomförande av kontroll och integritetskänslig kroppsvisitering utgjorde en kränkning gentemot mannen och att myndigheten skall betala ett skadestånd på 10 000 kronor till denne.

Även om det är svårt att bevisa att diskriminering har skett i ett enskilt fall så är det viktigt att liknande händelser fortsätter att granskas. Det behöver ske en ordentlig genomlysning av såväl polisens som tullens urval i sådana här situationer, säger Johanna Ingemarsson.


Faktaruta

Tulltjänstemän får inte göra slumpmässiga urval av resenärer, utan ska välja selektivt baserat på till exempel iakttagelser och riskprofiler. Kravet är att det ska finnas ”anledning att anta” att det föreligger brott mot lagen. Detta är dock ett mycket lågt ställt krav. Av förarbetena till inregränslagen och smugglingslagen framgår att det kan räcka med ”tulltjänstemannens på erfarenhet och intuition baserade bedömning”.

En förutsättning för kroppsbesiktning är att det ska finnas anledning att anta att personen haft med sig egendom som kan beslagtas på grund av t.ex. brott enligt smugglingslagen eller narkotikastrafflagen. Det krävs också att personen ska ha påträffats omedelbart i anslutning till en inresa till landet. I det här fallet hade personen inte rest in i landet och därmed hade Tullverket ingen befogenhet att ingripa. Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till enskilda som blivit utsatta för diskriminering. På uppdrag av organisationer och företag processleder vi personalgrupper i aktivt åtgärdsarbete för att förebygga diskriminering. I samverkan med arbetsplatser, skolor, universitet och myndigheter tar vi fram kunskap och praxis i jämlikhetsarbetet. Vi är en frekvent anlitad utbildare i diskrimineringslagen.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte