2019-11-28 10:41Pressmeddelande

Domen: Diskriminering när skola inte sätter in stöd i tid

Malmö tingsrätt Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt meddelade idag en dom som fastställer att det är bristande tillgänglighet när skolor inte sätter in särskilt stöd i tid.

När en elev har svårigheter att nå kunskapskraven i skolan har den enligt skollagen rätt till det som kallas för särskilt stöd. I domen konstateras att när en skola inte sätter in detta stöd i tid så har eleven rätt till diskrimineringsersättning.

"Det här är en historisk dom då det är första gången rätten att få stöd i tid prövas. Flertalet av de skolärenden vi får in rör just den pedagogiska tillgängligheten och att elever får gå alltför lång tid utan stöd, eller inte får stöd alls." säger Karin Henrikz, jurist på Malmö mot Diskriminering.

I det aktuella fallet hade Skolinspektionen kritiserat skolan för att det tagit för lång tid både att utreda elevens behov och att sätta in de åtgärder som krävdes.

"För den enskilda eleven är konsekvenserna av att inte få stöd stora och de riskerar att bli livslånga. Domen är viktig är av två anledningar, dels för att den erkänner den kränkning som det utgör att inte få det stöd man behöver. Dels för att den ger en signal till skolor och kommuner att det kan komma att bli kostsamt att inte leva upp till lagen." säger Disa Nordling jurist på Malmö mot Diskriminering.

 

 Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering, MmD, är en av Sveriges 17 antidiskrimineringsbyråer. Vi är en icke vinstdrivande organisation som bland annat arbetar med att ge kostnadsfritt juridiskt råd och stöd till enskilda som utsatts för diskriminering. Sedan 2016 har MmD, med projektstöd från Arvsfonden, utvecklat ett barnrättsperspektiv i vår verksamhet. Det nu aktuella ärendet kom in i samband med detta arbete och har därefter drivits inom ramen för vår ordinarie verksamhet. Det närmsta året testar och utvecklar MmD metoder för att bryta ned den strukturella bristande tillgänglighet som vi ser drabbar barn, många gånger i just skolan. Läs mer om satsningen Aktion som metod här https://malmomotdiskriminering.se/bristande-tillganglighet/


Kontaktpersoner

Karin Henrikz
Jurist
Karin Henrikz