2024-03-04 09:57Bloggpost

Goda förändringar på bostadsmarknaden

Illustration på en stad med gul himmel

En trygg och säker bostad är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Sen vi började arbeta specifikt med bostadsdiskriminering, redan 2013, har vi hört många vittnesmål. Statistik från både oss och Diskrimineringsombudsmannen, DO, visar att diskriminering oftast sker på hyresmarknaden och under tiden man bor.

Trots att vi vet att det förekommer allvarlig diskriminering när det gäller bostaden – som minskar förutsättningarna för ett fritt och värdigt liv - är det inte många som anmäler denna diskriminering till DO eller till oss. Detta kan bero på att rädslan att bli av med bostaden om man anmäler sin hyresvärd, men också på att det är svårt att få sitt ärende drivet. Bostadsdiskriminering är lika mycket ett strukturellt problem som ett individuellt, därför behöver fastighetsägare och hyresvärdar arbeta förebyggande. På så sätt minskar riskerna för diskriminering i stort.  

Förra året bedrev vi en forskningscirkel med fastighetsägare och organisationer som Fastighetsägarna Syd och Ensamkommandes förbund. Den viktigaste lärdomen var att det ligger i både de boendes och fastighetsägarnas intresse att arbeta för en inkluderande hyresmarknad. För fastighetsägaren främjar det personalens arbetsmiljö och bolagets vinst - och för de boende och bostadssökande är det självklart viktigt med ett tryggt och fungerande boende. En annan lärdom är att dialog och samverkan behövs för att kunna genomföra goda förändringar.  

Vi skriver nu en vägledning för hyresvärdar som vill bli mer inkluderande och förebygga diskriminering. Den baseras på vår samverkan med boende och fastighetsägare, vilket gör den relevant utifrån hur verkligheten ser ut. Vägledningen bygger på piloter där flera olika fastighetsägare testar nya sätt att arbeta med störningsärenden, uthyrningskriterier och statusbesiktningar. Det är spännande att arbeta med fastighetsägare på det här sättet. Vårt mål är att ge konkreta tips till ett arbete som kan verka skrämmande och stort och på så sätt göra det lite mer hanterbart. Arbetet och utmaningarna med att arbeta systematiskt kommer ändå att se olika ut hos de flesta verksamheter, men utifrån det här materialet vill vi förmedla learning by doing – hellre göra något än att inte våga av rädsla för att det kan bli fel.  

Vi är vana vid att hålla trygga samtal om mångfald och inkludering, där olika perspektiv möts. I våra kompetenshöjande föreläsningar och workshops utgår vi från forskning och underlag som DO:s årliga rapporter om var i hyresmarknaden som personer upplever diskriminering. Vi hjälper även fastighetsägare att arbeta mer inkluderande, genom att tillsammans undersöka och förbättra rutiner och regelverk. Kontakta oss för frågor om vårt pågående arbete och vad vi kan göra för att underlätta arbetet för er!

 

Projekt: Inkluderande bostadsmarknad

Mellan juli 2023 till juni 2024 bedriver vi ett projekt med stöd från MUCF där vi utformar en vägledning till fastighetsägare för ett systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering. Metodmaterialet beräknas vara klart under våren 2024 och vi kommer sprida det nationellt. Ta del av filmer och material på vår projektsida

MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda utan kostnad. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser, vi utbildar i diskrimineringslagen och vi agerar mot diskriminering. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål.


Kontaktpersoner

Melinda Sjunnesson
Processledare och utbildningsansvarig
Melinda Sjunnesson