2023-05-26 05:15Pressmeddelande

Fastighetsägare i unik tvärsektoriell samverkan mot diskriminering

Fastighetsägarna Syd och Malmö mot Diskriminering utbildar om hur man som fastighetsägare kan vara med och skapa en inkluderande bostadsmarknad.Anna Wiking, Fastighetsägarna Syd och Melinda Sjunnesson, Malmö mot Diskriminering, är några av talarna under dagen.

Idag, den 26 maj, samlas Hyresgästföreningen södra Skåne, Fastighetsägarna Syd, Rosengård fastigheter, Lifra, Trianon, Ensamkommandes förbund och Romskt informations - och kunskapscenter i Malmö för att dela resultat och erfarenheter från sitt samverkansarbete med Malmö mot Diskriminering. Under nästan ett år har de, tillsammans med en följeforskare, lyssnat in varandras perspektiv för att sedan undersöka och testa metoder som syftar till att öka inkluderingen på hyresmarknaden. 

På dagens seminarium delar deltagarna sina resultat och tips med förhoppningen att inspirera fler fastighetsägare och aktörer inom bostadssektorn till tvärsektoriell samverkan som motverkar segregation och diskriminering.

Här är några rekommendationer på hur ett framgångsrikt arbete kan bedrivas:

  • Samverka med boende och civilsamhälle, till exempel genom lokala föreningar som verkar i området eller inbjudningar till boendedialog.
  • Lyssna och lär av varandras perspektiv. Det skapar förståelse och fastighetsägare får input till sitt arbete.
  • Skapa ett team/allianser inom verksamheten som jobbar med frågan. Lämna inte allt ansvar hos enskilda eldsjälar, utan förankra arbetet hos ledning och chefer för att få med hela organisationen.
  • Höj kunskapen och medvetenheten om frågorna i hela verksamheten, involvera alla medarbetare. Vi bär alla på kunskaper, perspektiv och best practice att tillföra.
  • Ta in expertis från civilsamhället i kunskapshöjande insatser. Använd extern processledande expertis när ni startar arbetet på verksamhetsnivå.

Seminariet filmas och kommer att delas i efterhand.

Logotyperna för forskningscirkelns deltagare (Lifra, Fastighetsägarna, Trianon, Rosengård fastigheter, Ensamkommandes förbund, Malmö stad, Hyresgästföreningen och Malmö mot Diskriminering) samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som projektet får finansiellt stöd från.

Projektsamverkan har möjliggjorts genom stöd från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 


Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Ana Marega
Processledare och uppdragssamordnare
Ana Marega
Melinda Sjunnesson
Processledare och utbildningsansvarig
Melinda Sjunnesson