2023-03-30 06:24Bloggpost

Skolan i fritt fall - förbund och föreningar krokar arm

En uppgiven och ledsen kvinna håller händerna för ansiktet

Den otillgängliga skolan drabbar elever av alla åldrar, etniciteter och samhällsklasser. Den drabbar föräldrar som får kämpa vid sidan av sina barn, i åratal, utan att se förbättringar.  Mest av allt drabbar den elever med funktionsnedsättningar som kommer från socioekonomiskt missgynnade områden. Funktionsrättsförbund, föräldranätverk, elevråd och antidiskrimineringsbyråer krokar nu arm för eleverna som blivit svikna av en skola i fritt fall.

 

I projektet ”Rätt på Riktigt” samverkar Malmö mot Diskriminering med 25 organisationer för att se till att elever med särskilda behov ska få sina rättigheter tillgodosedda i skolan. Bland organisationerna finns Riksförbundet Attention, Funktionsrätt Sverige, Riksförbundet FUB, Dyslexiförbundet, RBU, Föreningen Wadajir, Sveriges elevråd, fjorton av landets antidiskrimineringsbyråer samt föräldranätverken Elevens rätt, Rätten till utbildning, Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) och Svenska Downföreningen.  Den ideella sektorn gör fantastiska insatser för att stötta upp, men till dess att skolans systematiska problem åtgärdas kan vi bara badda symptomen på omfattande systemfel.

 

Elever får inte den undervisning de har rätt till

I vår rådgivande verksamhet hör vi från föräldrar som åtminstone under en period förmår ta fighten. Det kostar på. Många – både vuxna och barn - blir sjuka och utmattade av kampen. I de fall där man inte har de språkliga resurserna eller de rätta koderna för att få till ett fungerande samtal med skolan, blir maktlösheten ännu större.

 

En pojke i ett klassrum med en penna i handen och en fundersam blick.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever med funktionsnedsättningar i socioekonomiskt missgynnade områden hamnar därtill i skolor med större personalomsättning, högre utbrändhet, fler vikarier och färre resurser.

Riksförbundet FUB:s skolenkät visar att drygt en fjärdedel av föräldrarna i den anpassade grund- och gymnasieskolan får lägga ner mycket tid och kraft för att deras barn/ungdom ska få den undervisning de har rätt till. Flera enkäter från Riksförbundet Attention visar samma sak, nämligen att både elever och föräldrar far väldigt illa i det svenska skolsystemet. Föräldrar får ofta axla rollen som lärare och samordnare för sina barn och de tvingas ofta gå ner i tid eller helt sluta jobba för att kunna stötta sitt barn där samhället misslyckats.

 

Upprättelse för diskriminerade elever

Just nu samlar vi in ärenden som gäller vissa skolhuvudmän för att sedan driva ett påverkansarbete gentemot dessa för att eleverna som diskriminerats ska få en ursäkt och ekonomisk kompensation. Vi tar även fram ett rådgivningsmaterial som delas med alla Sveriges antidiskrimineringsbyråer, andra liknande organisationer och humanjuridiska byråer så att vår rådgivning blir mer effektiv och därmed kan räcka till fler.

 

Med hjälp av kunskapen och kompetensen som finns hos projektets samverkansparter tar vi fram en självhjälpshemsida som ska stötta elever och föräldrar i att hävda sina rättigheter. Det är en grundläggande fråga att föräldrar och elever lätt ska kunna hitta och förstå information om rättigheter i skolan. Föräldrars och elevers bostadsort, etniska tillhörighet eller förkunskaper ska inte få begränsa möjligheten till relevant och användbar information. Inte heller vilken typ av funktionsnedsättning eleven har. En elev med intellektuell funktionsnedsättning ska ha samma chans att ta till sig kunskap om sin rätt att inte bli diskriminerad i skolan som en teckenspråkig elev, en elev med ADHD, dyslexi eller rörelsenedsättning. Detta oavsett om elevens föräldrar är födda i Irak, Somalia eller i Sverige, och oavsett om de bor i miljonområdet eller i miljonvillan.

 

Våra mål:

 • Upprättelse åt elever som har utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
 • Verktyg och kunskap åt föräldrar och elever så att de kan kräva att få rätt stöd och anpassningar i skolan.
 • Skolhuvudmän ska följa lagar och domstolspraxis: regelbrott mot skollagen och diskrimineringslagen ska få konsekvenser
 • Öka praxis inom området och stötta fler aktörer i att driva domstolsprocesser.

 

Funktionsrättsförbund, föräldranätverk, elevråd och antidiskrimineringsbyråer gör vi vad vi kan och arbetar på flera fronter för att kompensera där samhället har svikit, nu begär vi att beslutsfattare tar sitt kompensatoriska ansvar och börjar leverera en fungerande och tillgänglig skola som ger alla elever en ärlig chans. 

 

 

 

 

 

Pågående insamling för upprättelse

Vi letar just nu efter elever och föräldrar som är intresserade av att få hjälp med att få upprättelse efter att ha fått ett beslut med kritik mot en skola, men där skolan inte tagit ansvar för den kränkning som barnet utsatts för. Vår målsättning är att ge dessa barn upprättelse på olika sätt. Det kan till exempel vara genom att vi får skolan att betala ut ersättning, eller genom att skolan ger en ursäkt. 

 

Insamlingen avgränsas till följande huvudmän:

 1. Skolor i Stockholm stad
 2. Skolor i Malmö kommun
 3. Skolor som tillhör följande friskolor: Academedia, Engelska skolan, Thoréngruppen, Kunskapsskolan

 

Kan du delta?

 1. Ett barn/elev med en funktionsnedsättning har inte fått sina rättigheter i skolan tillgodosedda och det finns en koppling till funktionsnedsättningen.
 2. Barnet/ eleven är max 18 år.
 3. En skola har fått kritik från Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen eller Skolväsendets överklagandenämnd.
 4. Kritiken rör en skola i Stockholm stad, Malmö kommun eller tillhör Academedia, Engelska skolan, Thoréngruppen eller Kunskapsskolan.
 5. Beslutet är från år 2015 eller senare.

 

För att delta i projektet skickar ni in underlaget senast den 20 april 2023 till: aktion@malmomodiskriminering.se

OBS! Informationen kan laddas ned som pdf på svenska och arabiska här under "Relaterad media".

 

 


 

 

Antidiskrimineringsbyråer som är delaktiga i projektet:

Rättighetscentrum Norrbotten, Rättighetscentrum Västerbotten, Byrån mot diskriminering i Östergötland, Diskrimineringsbyrån Gävleborg, Örebro Rättighetscenter, Agera Värmland, Rättighetscentrum Dalarna, Diskrimineringsbyrån Humanitas, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm, Antidiskrimineringsbyrån Väst, Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal, Rättighetscentrum Halland och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.

 

Om du önskar få kontakt med din regionala antidiskrimineringsbyrå:

Kontaktuppgifter till samtliga antidiskrimineringsbyråer i landet.

https://malmomotdiskriminering.se/alla-antidiskrimineringsbyraer/

 


 

Projektet Rätt på riktigt pågår fram till juli 2025 och får finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden.

Med stöd från Allmänna Arvsfonden

 

 

 Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte