2024-06-11 08:05Pressmeddelande

Högsta domstolen meddelar dom om diskriminering i skolan 13 juni

Pojke håller block och pennor i handen

Högsta domstolen meddelar den 13 juni dom i ett mål som Malmö mot Diskriminering driver. Målet gäller en elev med autism som under ett helt läsår inte fick särskilt stöd i skolan. Detta trots att skolan kände till elevens behov. En av frågorna som Högsta domstolen ska ta ställning till är om ett barn som ännu inte har fått en fastställd diagnos omfattas av diskrimineringslagens skydd för personer med funktionsnedsättning.

 

Det första målet i sitt slag

Högsta domstolen har aldrig tidigare prövat bestämmelserna om diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Domen blir även den första från högsta instans som rör barns rättigheter i skolan.

 

Intervjua elevens ombud

Kontakta johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se eller ring +46 70-297 11 18 för att boka in en intervju.

 

 

 

FAKTA: Bristande tillgänglighet

Alla barn ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i skolan utifrån sina förutsättningar. Enligt skollagen måste skolan göra extra anpassningar och ge särskilt stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Skolan är även skyldig att ge stöd till elever som klarar målen men har andra svårigheter, till exempel i det sociala samspelet. Om en elev med funktionsnedsättning inte får det stöd den har rätt till utgör det diskriminering i form av bristande tillgänglighet, vilket bryter mot skollagen och diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen definierar funktionsnedsättning som varaktiga begränsningar av funktionsförmågan till följd av skada eller sjukdom. Av diskrimineringslagens förarbeten följer att det inte krävs en medicinsk diagnos för att omfattas.  Det är vanligt att barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, får en diagnos först i mellanstadiet eller högstadiet. Barnets behov av stöd i skolan visar sig ofta redan under de första skolåren.

 

Sedan november 2020 är det fastställt i praxis att skolor som inte ger elever med funktionsnedsättningar särskilt stöd inom rimlig tid utsätter dessa elever för bristande tillgänglighet.  Mer om hovrättsdomen från år 2020.

 

Rätt på Riktigt

I projektet Rätt på Riktigt, som får stöd från Allmänna arvsfonden, samverkar Malmö mot Diskriminering med funktionsrättsförbund, föräldranätverk, elevråd och antidiskrimineringsbyråer för att elever som utsätts för bristande tillgänglighet i skolan ska få upprättelse. I höst lanserar Malmö mot Diskriminering en hemsida som riktar sig till elever och vårdnadshavare. Allmänna arvsfonden finansierar inte Malmö mot Diskriminerings rättsprocesser.Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda utan kostnad. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser, vi utbildar i diskrimineringslagen och vi agerar mot diskriminering. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte