2020-04-29 14:26Pressmeddelande

Hovrättsdom: Diskriminering när skola inte ger särskilt stöd i tid

Hovrätten över Skåne och BlekingeHovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrätten fastställde idag Malmö tingsrätt dom i mål FT 3884-19 och konstaterade därmed att det är bristande tillgänglighet när skolor inte sätter in särskilt stöd i tid.

När en elev har svårigheter att nå kunskapskraven i skolan har den enligt skollagen rätt till det som kallas för särskilt stöd. I domen konstateras att när en skola inte sätter in detta stöd i tid så har eleven rätt till diskrimineringsersättning.

"Vi gläds åt att Hovrätten delar vår uppfattning om att det är bristande tillgänglighet när elever inte får särskilt stöd i tid. Det här är en mycket viktig dom då det är första gången en överrätt prövar frågan om rätten till särskilt stöd utifrån diskrimineringslagen. Flertalet av de skolärenden vi får in rör just den pedagogiska tillgängligheten och att elever får gå alltför lång tid utan stöd, eller inte får stöd alls. För den enskilda eleven är konsekvenserna av att inte få stöd stora och de riskerar att bli livslånga. Vi hoppas att hovrättsdomen gör att fler skolor inser vikten av att elever med funktionsvariationer får stöd i tid och att det utgör en kränkning av elevens rättigheter om så inte sker." säger Disa Nordling jurist på Malmö mot Diskriminering.

 
Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas värdighet och rätt att inte bli diskriminerad. Vi är en fristående, ideell förening. Vi är inte en kommunal eller statlig organisation. All vår juridiska rådgivning och stöd till enskilda är kostnadsfri. Vår telefonrådgivning är öppen onsdagar 12-18.

Sedan 2016 har MmD, med projektstöd från Arvsfonden, utvecklat ett barnrättsperspektiv i vår verksamhet. Det nu aktuella ärendet kom in i samband med detta arbete och har därefter drivits inom ramen för vår ordinarie verksamhet. Det senaste året har MmD testat och utvecklat metoder för att bryta ned den strukturella bristande tillgänglighet som vi ser drabbar barn, många gånger i just skolan. Läs mer om satsningen Aktion som metod härOm Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad. Vi gör lagen känd och tillgänglig för de som bär ansvar och för de som bär rättigheter. Vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att ge kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd. Vår kunskapsproduktion är en resurs för organisationer, företag och myndigheter i deras jämlikhetsarbete. Malmö mot Diskriminering har kontor i Malmö och finns till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne.


Kontaktpersoner

Karin Henrikz
Jurist
Karin Henrikz