2023-12-13 13:09Pressmeddelande

Högsta domstolen tar upp mål om bristande tillgänglighet i grundskolan

Högsta domstolen i Stockholm, vit byggnad med svart galler.

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i mål T 3151-23 där Malmö mot Diskriminering är ombud för en elev med autism som under nästan ett helt läsår nekades särskilt stöd.

Hovrättens dom som kom i mars 2023 var otydlig. Hovrätten konstaterade att eleven omfattas av diskrimineringslagens skydd kopplat till funktionsnedsättning och att kommunen utsatt eleven för ett missgynnande när den inte följt de krav som följer av skollagen om särskilt stöd. Trots det valde hovrätten kommunens linje att skolan inte kunde vara ansvarig eftersom kommunen inte visste vilken diagnos eleven hade.  Därmed menade hovrätten att eleven inte hade rätt till diskrimineringsersättning.

”Vi är oerhört glada över att Högsta domstolen tar upp målet. Att Högsta domstolen klargör hur långt skyddet i diskrimineringslagen sträcker sig är en mycket viktig fråga som berör väldigt många barn. För många barn tar det tid att få en diagnos, det är inget konstigt att det är så och det får aldrig bli ett hinder för att skolan ska ta sitt ansvar för att säkerställa en tillgänglig skola.” säger Johanna Ingemarsson, ombud i målet.

 

Högsta domstolen tar varje år emot ca 7 500 överklaganden och beviljar prövningstillstånd i cirka 100 mål per år. Det är ovanligt att prövningstillstånd beviljas i diskrimineringsmål och den här prövningen kommer bli den första där Högsta domstolen prövar bestämmelserna om bristande tillgänglighet.

 

FAKTA OM PÅGÅENDE PROJEKT ”Rätt på Riktigt”

I projektet ”Rätt på Riktigt” som får stöd från Arvsfonden, har Malmö mot Diskriminering krokat arm med funktionsrättsförbund, föräldranätverk, elevråd och antidiskrimineringsbyråer för att elever som utsatts för bristande tillgänglighet i skolan ska få upprättelse. Läs mer under ”Relaterade nyheter”.Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Johanna Ingemarsson
Jurist
Johanna Ingemarsson